Thu04242014

Last update10:00:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Home

งานวิจัยชั้นเรียน 2550-2554

ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2550 - 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบบรรยาย Administrator 2807
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Administrator 2907
3 การวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Administrator 2832
4 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบใหม่ร่วมกับวิธีการสอนแบบดู vdo Administrator 1870
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Administrator 2605
6 การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยตนเอง ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Administrator 2016
7 การพัฒนาการเรียนโดยการอ่านหนังสือ ส่งเสริมการอ่าน Administrator 4734
8 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Administrator 2059
9 ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ส่งงานให้ตรงกับเวลาที่กำหนด Administrator 3887
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบตามความคาดหวังร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย Administrator 1370
11 การสำรวจสาเหตุการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา Administrator 2892
12 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย Administrator 1967
13 การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤ็สมัครงานเรื่อง อาชีพ สถานที่ และคำศัพท์ดกี่ยวกับการสมัครงาน Administrator 1054
14 ศึกษาการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน Administrator 3700
15 การไม่ส่งการบ้านจองนักศีกษา Administrator 1305
16 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียน Administrator 11751
17 การพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Administrator 2866
18 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล Administrator 1666
19 การสร้างวงรี โดยใช้สื่อประกอบการฝึก Administrator 1265
20 วงจรไฟฟ้า โดยใช้วิธีสอนตามความคาดหวังของนักเรียน Administrator 2276