รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวส. 1 - 2 ทวิภาคี ช่างยนต์

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว  และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 อาจารย์เกรียศักดิ์  รำพรรณ์  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.1 ยนต์    
         
 อาจารย์ทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กลศาสตร์ของไหล ปวส.2 ยนต์    
         
 อาจารย์มิตร   หมื่นศรี  ภาษาไทยเพื่อสือสารในงานอาชีพ ปวส. 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  แสงทอง  เทอร์โมไดนามิกส์ ปวส.2 ยนต์    
         
 อาจารย์สุรศักดิ์   สืบภู่  กลศาสตร์วิศวกรรม ปวส.1 ยนต์    
         
 อาจารย์ศิริวิไล   สังข์วิเชียร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฯ ปวส.1 ยนต์    
   การบริหารงานคุณภาพในองค์กร ปวส.2 ยนต์
   
         
 อาจารย์บำรุง   บุญสม นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ ปวส. 2 ยนต์