รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวส. 2

 

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 อาจารย์เกรียงศักดิ์  รำพรรณ์  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ไฟฟ้า    
   คณิตศาสตร์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า    
   โครงการ   ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กลศาสตร์ของไหล  ยนต์    
   งานทดลองเครื่องกล  ยนต์    
   โครงการ  ยนต์    
         
 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  แสงทอง  การจัดการความปลอดภัย  ยนต์    
   เทอร์โมไดนามิกส์  ยนต์    
         
 อาจารย์สุรศักดิ์   สืบภู่  วิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ยนต์    
   เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยนต์    
         
 อาจารย์อามีน  บินมูสอ  วิชาเทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ เทคนิค    
   โครงการ  เทคนิค    
         
 อาจารย์รุจยากร   บุญฤทธิ์  งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต  เทคนิค    
         
 อาจารย์ไพบูลย์   ว่องวารี  การส่งและจ่ายไฟฟ้า  ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์กฤษฎา   เอกปัจฉิมศิริ  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1  ไฟฟ้า    
   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์จิรัชญา  คนชม  มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจฯ เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์    
         
 อาจารย์ณรงค์ยศ   เล็กเปลี่ยน  เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ เทคนิค    
         
 อาจารย์สุเมธ  โล่สวัสดิ์กุล  งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคนิค     
   งานวางผังโรงงานและติดตั้ง เทคนิค    
         
อาจารย์ศิริวิไล   สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษโครงงาน เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์