รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวส. 1

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 อาจารย์เกรียงศักดิ์  รำพรรณ์  วงจรไฟฟ้า 1  1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กฯ 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ธวัชชัย  เลิศพิริยพงศ์  การติดตั้งไฟฟ้า 1 1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  แสงทอง  งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กฯ 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ศุภโชค   สีทา  วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ไฟฟ้า    
   วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและฯ 1 เทคนิค 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ไพบูลย์   ว่องวารี  วิชางานเครื่องกลไฟฟ้า 1 1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์บำรุง   บุญสม  การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 1 เทคนิค    
         
 อาจารย์กฤษฎา   เอกปัจฉิมศิริ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ 1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ณรงค์ยศ   เล็กเปลี่ยน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ 1 เทคนิค ยนต์    
   งานเขียนชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  1 ยนต์    
         
 อาจารย์มิตร  หมื่นศรี  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1 เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์    
         
 อาจารย์นรินทร์  แสงภู  งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 1 เทคนิค    
         
อาจารย์วิทยา   สินศิริ  เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  1 เทคนิค    
         
อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ    ยะนิล  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เทคนิค ยนต์    
         
อาจารย์ศิริวิไล   สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์