รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวช. 3

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชือครู  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ
 ครูธีรยุทธ   หนูนันท์ ภาษาอังกฤษฟัง -พูด1 ไฟฟ้า  
       
 ครูไชยา  สุขสโมสร  เครื่องทำความเย็น  ไฟฟ้า  
       
 ครูทวิชชัย   เซี่ยงว่อง การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ไฟฟ้า   
   การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (เสริม)  ยนต์  
  โครงการ ไฟฟ้า  
       
ครูบำรุง บุญสม  กรรมวิธีการผลิต  กล  
   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  กล และ ไฟฟ้า  
       
 ครูศุภโชค   สีทา กลศาสตร์เครื่องกล  ยนต์  
       
ครูศิริวิไล  สังข์วิเชียร  ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ (เสริม)  ยนต์  
       
ครูณรงค์ยศ  เล็กเปลี่ยน  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  กล  
   ผลิดชินส่วนเครื่องมือกลด้วยซีเอ็นซี  กล  
       
ครูกฤษฎา   เอกปัจฉิมศิริ  คอมพวเตอร์เสริม  ไฟฟ้า และยนต์  
       
ครูสัมฤทธิ์   แสงทอง งานไฟฟ้ารถยนต์ ยนต์  
       
 ครูธีรวงศ์   อาภรณ์รัตน์ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  1  กล และ ยนต์  
       
ครูสุรศักดิ์  สืบภู่  งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  ยนต์  
   การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  ยนต์  
       
ครูปิยะชาติ  ศรีสว่าง การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ไฟฟ้า  
       
 ครูอรุณรัตน์  พึ่งฮั่ว พลังงานและสิ่งแวดล้อม กล ไฟ และยนต์  
       
 ครูไพบูลย์   ว่องวารี  หม้อแปลงไฟฟ้า  ไฟฟ้า  
       
ครูอามีน  บินมูสอ โครงการ  กล  
       
ครูวิทยา  สินศิริ งานอบชุบโลหะ กล  
       
 ครูรุจยากรณ์  บุญญฤทธิ์ งานปฎิบัติไฟฟ้า  ยนต์  
       
ครูพรชัย   กิจเจริญ  คณิตศาสตร์ไฟฟ้า ไฟฟ้า  
  คณิตศาสตร์ (เสริม) กล  
   การเขียนโปรแกรม Arduino  ไฟฟ้า  
ครูทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โครงการ ยนต์  
       
ครูดุสิตศักดิ์  กิตติลิขิตศักดิ์ ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล กล  
       
ครูเกรียงศักดิ์   รำพรรณ์ คณิตศาสตร์ยานยนต์ ยนต์