รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวช. 2

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชือครู  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ
ครูจิรัชญา  คนชม หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  กล ยนต์ และไฟฟ้า  
   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กล และ ยนต์  
       
 ครูวิเชียร  พึ่งฮั่ว  เขียนแบบเครื่องมือกล 2   กล  
       
 ครูไชยา สุขสโมสร  เครื่องปรับอากาศ  ไฟฟ้า  
       
ครูเกรียงศักดิ์  รำพรรณ์  ธุรกิจศึกษา (เสริม)  ยนต์  
       
 ครูธีรยุทธ  หนูนันท์  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
 ครูสุภัทรา  อนันต์ชัยลิขิต  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
ครูศุภโชค   สีทา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
ครูศิริวิไล  สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม (เสริม) กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
 ครูณรงค์ยศ  เล็กเปลี่ยน  โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  กล  
       
 ครูกฤษฎา  เอกปัจฉิมศิริ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ไฟฟ้า  
   งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  ยนต์  
       
 ครูสัมฤทธิ์  แสงทอง  งานเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์  ยนต์  
   งานจักรยานยนต์  ยนต์  
       
 ครูสุรศักดิ์ สืบภู่  งานเครื่องยนต์เล็ก  ยนต์  
       
 ครูปิยะชาติ  ศรีสว่าง  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  ไฟฟ้า  
       
 ครูไพบูลย์   ว่องวารี  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ไฟฟ้า  
       
 ครูวิทยา   สินศิริ  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  กล  
       
 ครูรุจยากร  บุญญฤทธิ์  งานปฎิบัติไฟฟ้า  ยนต์  
       
ครูสุเมธ โล่ห์สวัสดิ์กุล ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล กล