รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวช. 1

 

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 ครูธีรยุทธ   หนูนันท์  ภาษอังกฤษในชีวิตจริง  กล ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูมิตร  หมื่นศรี  ภาษาไทยพื้นฐาน  กล ยนต์ และไฟฟ้า    
   พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  กล ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูวิเชียร พึ่งฮั้ว  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น กล ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูทวิชชัย เซี่ยงว่อง  เครื่องวัดไฟฟ้า ไฟฟ้า    
         
 ครูบำรุง บุญสม วัดละเอียด กล    
  งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูเกรียงศักดิ์  รำพรรณ์ คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ กล ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูสุภัทรา  อนันต์ชัยลิขิต คอมพิวเตอร์เสริม กล ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูศิริวิไล  สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (เสริม) กล ยนต์ และไฟฟ้า    
         
 ครูณรงค์ยศ  เล็กเปลี่ยน งานเครื่องมือกลเบื้องต้น กล    
         
 ครูสัมฤทธิ์  แสงทอง งานวัดละเอียดช่างยนต์ ยนต์    
         
 ครูสุรศักดิ์ สืบภู่ งานบำรุงรักษารถยนต์ ยนต์    
         
 ครูปิยะชาติ  ศรีสว่าง วิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า ไฟฟ้า    
         
 ครูอามีน  บินมูสอ งานฝึกฝีมือ กล    
  ลับคมเครื่องมือตัด กล    
         
 ครูรุจยากร  บุญญฤทธิ์ งานฝึกฝีมือ ไฟ    
  งานปฎิบัติไฟฟ้า  ยนต์    
         
 ครูพรชัย    กิจเจริญ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า    
         
 ครูปิติ  ตุลาเดชารักษ์ งานฝึกฝีมือ ยนต์