รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวส. 1 - 2 ทวิภาคี ช่างยนต์

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว  และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 อาจารย์เกรียศักดิ์  รำพรรณ์  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.1 ยนต์    
         
 อาจารย์ทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กลศาสตร์ของไหล ปวส.2 ยนต์    
         
 อาจารย์มิตร   หมื่นศรี  ภาษาไทยเพื่อสือสารในงานอาชีพ ปวส. 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  แสงทอง  เทอร์โมไดนามิกส์ ปวส.2 ยนต์    
         
 อาจารย์สุรศักดิ์   สืบภู่  กลศาสตร์วิศวกรรม ปวส.1 ยนต์    
         
 อาจารย์ศิริวิไล   สังข์วิเชียร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจฯ ปวส.1 ยนต์    
   การบริหารงานคุณภาพในองค์กร ปวส.2 ยนต์
   
         
 อาจารย์บำรุง   บุญสม นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ ปวส. 2 ยนต์    

รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวส. 2

 

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 อาจารย์เกรียงศักดิ์  รำพรรณ์  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ไฟฟ้า    
   คณิตศาสตร์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า    
   โครงการ   ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กลศาสตร์ของไหล  ยนต์    
   งานทดลองเครื่องกล  ยนต์    
   โครงการ  ยนต์    
         
 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  แสงทอง  การจัดการความปลอดภัย  ยนต์    
   เทอร์โมไดนามิกส์  ยนต์    
         
 อาจารย์สุรศักดิ์   สืบภู่  วิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ยนต์    
   เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ยนต์    
         
 อาจารย์อามีน  บินมูสอ  วิชาเทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ เทคนิค    
   โครงการ  เทคนิค    
         
 อาจารย์รุจยากร   บุญฤทธิ์  งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต  เทคนิค    
         
 อาจารย์ไพบูลย์   ว่องวารี  การส่งและจ่ายไฟฟ้า  ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์กฤษฎา   เอกปัจฉิมศิริ  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1  ไฟฟ้า    
   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์จิรัชญา  คนชม  มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจฯ เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์    
         
 อาจารย์ณรงค์ยศ   เล็กเปลี่ยน  เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ เทคนิค    
         
 อาจารย์สุเมธ  โล่สวัสดิ์กุล  งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคนิค     
   งานวางผังโรงงานและติดตั้ง เทคนิค    
         
อาจารย์ศิริวิไล   สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษโครงงาน เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์    

รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวช. 3

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชือครู  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ
 ครูธีรยุทธ   หนูนันท์ ภาษาอังกฤษฟัง -พูด1 ไฟฟ้า  
       
 ครูไชยา  สุขสโมสร  เครื่องทำความเย็น  ไฟฟ้า  
       
 ครูทวิชชัย   เซี่ยงว่อง การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ไฟฟ้า   
   การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (เสริม)  ยนต์  
  โครงการ ไฟฟ้า  
       
ครูบำรุง บุญสม  กรรมวิธีการผลิต  กล  
   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  กล และ ไฟฟ้า  
       
 ครูศุภโชค   สีทา กลศาสตร์เครื่องกล  ยนต์  
       
ครูศิริวิไล  สังข์วิเชียร  ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ (เสริม)  ยนต์  
       
ครูณรงค์ยศ  เล็กเปลี่ยน  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  กล  
   ผลิดชินส่วนเครื่องมือกลด้วยซีเอ็นซี  กล  
       
ครูกฤษฎา   เอกปัจฉิมศิริ  คอมพวเตอร์เสริม  ไฟฟ้า และยนต์  
       
ครูสัมฤทธิ์   แสงทอง งานไฟฟ้ารถยนต์ ยนต์  
       
 ครูธีรวงศ์   อาภรณ์รัตน์ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  1  กล และ ยนต์  
       
ครูสุรศักดิ์  สืบภู่  งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  ยนต์  
   การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  ยนต์  
       
ครูปิยะชาติ  ศรีสว่าง การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ไฟฟ้า  
       
 ครูอรุณรัตน์  พึ่งฮั่ว พลังงานและสิ่งแวดล้อม กล ไฟ และยนต์  
       
 ครูไพบูลย์   ว่องวารี  หม้อแปลงไฟฟ้า  ไฟฟ้า  
       
ครูอามีน  บินมูสอ โครงการ  กล  
       
ครูวิทยา  สินศิริ งานอบชุบโลหะ กล  
       
 ครูรุจยากรณ์  บุญญฤทธิ์ งานปฎิบัติไฟฟ้า  ยนต์  
       
ครูพรชัย   กิจเจริญ  คณิตศาสตร์ไฟฟ้า ไฟฟ้า  
  คณิตศาสตร์ (เสริม) กล  
   การเขียนโปรแกรม Arduino  ไฟฟ้า  
ครูทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โครงการ ยนต์  
       
ครูดุสิตศักดิ์  กิตติลิขิตศักดิ์ ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล กล  
       
ครูเกรียงศักดิ์   รำพรรณ์ คณิตศาสตร์ยานยนต์ ยนต์

 

รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวส. 1

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชื่อ  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ  รายชื่อ
 อาจารย์เกรียงศักดิ์  รำพรรณ์  วงจรไฟฟ้า 1  1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ทศพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กฯ 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ธวัชชัย  เลิศพิริยพงศ์  การติดตั้งไฟฟ้า 1 1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  แสงทอง  งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กฯ 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ศุภโชค   สีทา  วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ไฟฟ้า    
   วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและฯ 1 เทคนิค 1 ยนต์    
         
 อาจารย์ไพบูลย์   ว่องวารี  วิชางานเครื่องกลไฟฟ้า 1 1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์บำรุง   บุญสม  การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 1 เทคนิค    
         
 อาจารย์กฤษฎา   เอกปัจฉิมศิริ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ 1 ไฟฟ้า    
         
 อาจารย์ณรงค์ยศ   เล็กเปลี่ยน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ 1 เทคนิค ยนต์    
   งานเขียนชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  1 ยนต์    
         
 อาจารย์มิตร  หมื่นศรี  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1 เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์    
         
 อาจารย์นรินทร์  แสงภู  งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 1 เทคนิค    
         
อาจารย์วิทยา   สินศิริ  เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม  1 เทคนิค    
         
อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ    ยะนิล  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เทคนิค ยนต์    
         
อาจารย์ศิริวิไล   สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เทคนิค ไฟฟ้า ยนต์    

รายชื่อคุณครูผู้สอนและวิชาต่างๆ สำหรับ ปวช. 2

1. คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าสู่ กลุ่มวิชาต่างๆ ตามสาขาวิชาของตนเอง

2. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่ กลุ่มวิชา ให้กดปุ่ม "เข้าร่วมกลุ่ม"

3. กรอกชื่อ-นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัว และกดส่งคำขอ

4. คุณครูประจำวิชาจะตรวจเช็คชื่อว่ามีตัวตนตามรายชื่อของวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ "อนุมิต" เข้ากลุ่ม

5. เริ่มเรียนออนไลน์

 รายชือครู  รายวิชา  สาขาวิชา หน่วยกิจ
ครูจิรัชญา  คนชม หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  กล ยนต์ และไฟฟ้า  
   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กล และ ยนต์  
       
 ครูวิเชียร  พึ่งฮั่ว  เขียนแบบเครื่องมือกล 2   กล  
       
 ครูไชยา สุขสโมสร  เครื่องปรับอากาศ  ไฟฟ้า  
       
ครูเกรียงศักดิ์  รำพรรณ์  ธุรกิจศึกษา (เสริม)  ยนต์  
       
 ครูธีรยุทธ  หนูนันท์  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
 ครูสุภัทรา  อนันต์ชัยลิขิต  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
ครูศุภโชค   สีทา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
ครูศิริวิไล  สังข์วิเชียร ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม (เสริม) กล ยนต์ และไฟฟ้า  
       
 ครูณรงค์ยศ  เล็กเปลี่ยน  โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  กล  
       
 ครูกฤษฎา  เอกปัจฉิมศิริ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ไฟฟ้า  
   งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  ยนต์  
       
 ครูสัมฤทธิ์  แสงทอง  งานเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์  ยนต์  
   งานจักรยานยนต์  ยนต์  
       
 ครูสุรศักดิ์ สืบภู่  งานเครื่องยนต์เล็ก  ยนต์  
       
 ครูปิยะชาติ  ศรีสว่าง  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  ไฟฟ้า  
       
 ครูไพบูลย์   ว่องวารี  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ไฟฟ้า  
       
 ครูวิทยา   สินศิริ  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  กล  
       
 ครูรุจยากร  บุญญฤทธิ์  งานปฎิบัติไฟฟ้า  ยนต์  
       
ครูสุเมธ โล่ห์สวัสดิ์กุล ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล กล