รายวิชาที่มีอยู่

คำชี้แจง : เป็นรายวิชาที่เปิดสำหรับนักเรียนระดับปวช. 3 

               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างยนต์ ในภาคเรียนที่ 1/2565

               ซึ่งจะเปิดให้เข้าใช้ระบบตามเวลาที่ครูประจำวิชากำหนด 

               เป็นรายหน่วย / รายกิจกรรม

คำอธิบายรายวิชา

คำชี้แจง : เป็นรายวิชาที่เปิดสำหรับนักเรียนระดับปวช. 3 

               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างยนต์ ในภาคเรียนที่ 2

               ซึ่งจะเปิดให้เข้าใช้ระบบตามเวลาที่ครูประจำวิชากำหนด 

               เป็นรายหน่วย / รายกิจกรรม 


Site announcements

(ยังไม่มีข่าว)